Μείωση κόστους ή Αύξηση παραγωγικότητας

Μείωση κόστους ή Αύξηση παραγωγικότητας

Η τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα έχει σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή στον επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Η κρίση έχει επηρεάσει όλους τους τομείς και κλάδους τόσο του επιχειρηματικού κόσμου όσο και των ιδιωτών. Οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, η δραστική μείωση της κατανάλωσης, η μείωση του ΑΕΠ, καθώς και μια σειρά αλλαγών που επηρέασαν όλους τους κλάδους της οικονομίας ανάγκασαν τις εταιρείες (λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών) να προβούν αντίστοιχα σε δραστικές μειώσεις «κόστους».

Λόγω της οικονομοτεχνικής αντίληψης που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, το σύνολο των εταιρειών σε περιβάλλον κρίσης, αυτό το οποίο κάνουν είναι να μειώνουν κόστη, χωρίς βέβαια αυτό να είναι πάντα λάθος. Σίγουρα είναι ένα βήμα το οποίο υπ’ αυτές τις συνθήκες χρειάζεται να κάνουν. Αυτό όμως που παράλληλα χρειάζεται να κάνουν είναι να εξετάσουν ποίες υποδομές και εσωτερικές δομές επηρεάζουν αυτές οι περικοπές. Με απλά λόγια, θα πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο αυτές οι περικοπές θα επηρεάσουν τις βασικές λειτουργίες στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης, έτσι ώστε να μη δεχτεί περαιτέρω πλήγμα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας.

Το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να εξεταστεί το πώς μπορεί να επαναπροσδιοριστούνε οι δομές και οι διαδικασίες της επιχείρησης, έτσι ώστε τόσο σε περίοδο κρίσης ,όσο καιυπό κανονικές συνθήκες, αυτή να αυξήσει την παραγωγικότητα της καθώς και την αποτελεσματικότητα της, μειώνοντας τις σπατάλες. Σπατάλη δε πέρα από την οικονομική θεωρείται και η σπατάλη χρόνου, η οποία και ισοδυναμεί με την οικονομική σπατάλη.

Ανταποκρινόμενοι στις ανωτέρω ανάγκες, δημιουργήσαμε ένα μοντέλο που ονομάζεται PRO360 και το οποίο έχει ως στόχο την αύξηση των κερδών της επιχείρησης, μέσω της μείωσης της σπατάλης και της αύξησης της παραγωγικότητας. Κοιτάμε την επιχείρηση ολιστικά με κύριο στόχο τη διατήρηση των δομών της, αλλά και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, με άμεση συνέπεια την αύξηση του κύκλου εργασιών της και κατ’ επέκταση των κερδών της.

Το μοντέλο PRO360 βασίζεται σε 3 κύριους άξονες:

1.      Στην μείωση σπατάλης

2.      Στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος

3.      Στην βέλτιστη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων

Μείωση Σπατάλης

Η μείωση σπατάλης επιτυγχάνεται μέσω της ολιστικής αναδιοργάνωσης της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. Εξετάζονται όλες οι διαδικασίες και ορίζονται νέες, όπου είναι απαραίτητο. Βασικές σπατάλες που έχουν παρατηρηθεί στις επιχειρήσεις είναι:

 • Πλεονασματική Παραγωγή: Παραγωγή πέρα από τις ζητήσεις, παραγωγή περιττών υλικών ή προϊόντων
 • Αναμονή χρόνου: Χρόνοι αναμονής και καθυστερήσεις που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία
 • Μεταφορές: Άσκοπες μεταφορές, καθυστερήσεις μεταφορών σε πρώτες ύλες
 • Αποθήκη: περιττά προϊόντα ή πρώτες ύλες, κατανομή και αποθήκευση
 • Κινήσεις: Κινήσεις μέσα στην επιχείρηση ανθρώπων ή εξοπλισμού που δεν προσθέτουν αξία
 • Περιττές Διαδικασίες: Ελλιπής σχεδιασμός διαδικασιών
 • Λάθη: π.χ. παραγωγή προϊόντων ή μερών που χρειάζονται επανακατασκευή
 • Μη αξιοποιήσιμοι πόροι

Άρα, εκτός από Οικονομικό Εξορθολογισμό ,που είναι απαραίτητος για την μείωση των περιττών εξόδων κρίνεται αναγκαία και η αναδιοργάνωση της επιχείρησης με κύριους στόχου

 • Την εξάλειψη Σπατάλης => Μείωση κόστους
 • Τον εξορθολογισμό & την βελτίωση διεργασιών
 • Την βελτιστοποίηση Χρόνων Εξυπηρέτησης
 • Την αποτροπή Λαθών

Σύμφωνα με μελέτες από το πανεπιστήμιο «Purdue University–Indiana State» σε ό,τι αφορά τη λιτή διαχείριση τα αποτελέσματα που βγήκαν ήταν θεαματικά:

 • 45% μείωση χρόνων διαδικασιών
 • 28% μείωση εργατικού κόστους
 • 60% μείωση των χρόνων από ανωμαλίες και αστάθεια
 • 24% μείωση μη συμμορφώσεων
 • 89% βελτίωση δεικτών αποδοτικότητας

Software – Βέλτιστη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων

Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence, Blockchain, και άλλοι όροι που έρχονται από τον κλάδο της τεχνολογίας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση της πληροφορίας είναι πλέον από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας μια επιχείρησης. Η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, οι άμεσες και γρήγορες αναφορές (reporting) είναι πλέον βασικοί παράγοντες λήψης αποφάσεων.

Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η μεταβλητότητα, η αβεβαιότητα, η πολυπλοκότητα και η ασάφεια – VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) – οι έννοιες του επιχειρηματικού πλάνου, της επιχειρησιακής στρατηγικής, της επιχειρηματικής ανάπτυξης, των πωλήσεων, της επιχειρηματικής κουλτούρας καθώς και όλων των εννοιών του management επηρεάζονται και χρήζουν αναθεώρησης και νέας προσέγγισης. Η τεχνολογία παίρνει τα σκήπτρα αυτής της αλλαγής και θέτει νέες βάσεις για την δομή των σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων. Η πληθώρα καθώς και η ταχύτητα των πληροφοριών και των δεδομένων οδηγούν αναπόφευκτα στη μετάβαση σε νέα μοντέλα διοίκησης και ανάπτυξης.

Έτσι στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις όχι μόνο να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους, αλλά και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Ο σχεδιασμός των διαδικασιών είναι ανάγκη να γίνει παράλληλα με την κατάλληλη επιλογή των πληροφοριακών συστημάτων ή την βέλτιστη χρησιμοποίηση των υπαρχόντων. 

Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος

«Έχε τους ανθρώπους σου ευχαριστημένους και θα έχεις ευχαριστημένους πελάτες»

Σε ένα περιβάλλον VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity), όπως αναφέραμε παραπάνω, η μετάβαση σε νέα πιο σύγχρονα και ευέλικτα σχήματα διοίκησης και επιχειρηματικής κουλτούρας επιτυγχάνονται μέσω συνεχών εκπαιδεύσεων των ανθρώπων καθώς και με τεχνικές Coaching που στην ουσία αλλάζουν την δομή της σκέψης, διαμορφώνουν νέα μοντέλα λήψεως αποφάσεων και το σημαντικότερο δημιουργούν ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Η συνεχής εκπαίδευση καθώς και η «προπόνηση» των ανθρώπων θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μεταβούν από το κέρδος στο σκοπό, από την δομή της ιεραρχίας στα ανθρώπινα δίκτυα, από τον έλεγχο στην ενδυνάμωση, από τον απόλυτο προγραμματισμό στον πειραματισμό, από την μυστικότητα στην διαφάνεια.